Etapele desfășurării concursului pentru obținerea finanțării

Modalitatea de selecție va avea la baza calendarul de desfășurare a selecției planurilor de afaceri si va cuprinde cel puțin următoarele etape:

A. înscrierea planurilor de afaceri – fiecare persoana care dorește sa se înscrie in competiție va depune un dosar care va cuprinde cel puțin următoarele documente: cererea de înscriere, planul de afacere, iar persoanele care nu sunt înscrise in grupul țintă vor depune si următoarele documente: declarație pe proprie răspundere privind evitarea dublei finanțări, declarație pe proprie răspundere privind eligibilitatea, CV, copie CI/ document similar de identitate;

B. Solicitantul stabilește componența juriului constituit pt aceasta activ (5 experți evaluatori independenți și cate un reprezentant al fiecărui partener care vor fi implicați in verificarea conformității, la selecție având rolul de observator, plus managerul de proiect), care sa întrunească in același timp un nivel ridicat de competenta, dar si o complementaritate ca profil (reprezentanți ai mediului de afaceri si patronatelor, sectorul bancar, etc). Juriul va alege din cadrul lor un președinte si un secretar.

C. Verificarea conformității si eligibilității înscrierii in competiție – se va face prin completarea unei grile prin care se verifica in principal existenta tuturor documentelor si îndeplinirea criteriilor menționate mai sus; verificarea se va face în ordinea depunerii documentației, de către persoanele din juriu desemnate în acest scop, care vor comunica prin secretariatul juriului participanților, oferind acestora un timp de minim 5 zile pt completarea documentației. Doar dosarele complete vor intra in etapa de selecție.

D. Se stabilesc (prin tragere la sorti) cate 2 evaluatori (A si B) pt fiecare plan de afaceri care intra in etapa de evaluare, ținând cont de următoarele aspecte:

D1. grila pt evaluare (publicata ca anexa la metodologie) cu acordarea unor punctaje corespunzătoare itemilor stabiliți prin metodologie, va avea un maxim de 100 de puncte pt criterii clar definite, cuantificabile, astfel încât sa poată fi asigurată respectarea principiilor de transparență, nediscriminare, si egalitate de șanse si tratament pt competitori. Elementele grile vor include, printre altele:

 1. sectorul de activ ale întreprinderii (producție, servicii, comerț);
 2. corectitudinea întocmirii planului de afaceri (planurile de afaceri înscrise pt procesul de selecție vor include minimum următoarele secțiuni:
  1. descrierea afacerii si a strategiei de implementare a planului de afaceri, respectiv obiective, activități, rezultate, indicatori;
  2. analiza SWOT a afacerii;
  3. schema organizatorica si politica de resurse umane;
  4. descrierea produselor / serviciilor / lucrărilor care fac obiectul afacerii;
  5. analiza pieței de desfacere si a concurentei;
  6. strategia de marketing;
  7. proiecții financiare privind afacerea, etc.
 3. rezultatele așteptate in timpul si după implementarea planului de afaceri (nr de locuri de munca create, volumul veniturilor in primele 6 luni de la înființare, implementarea masurilor care promovează dezvoltarea durabila, sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovarea sociala, utilizarea si calitatea TIC, cercetarea, dezvoltarea tehnologica si/sau inovarea, nediscriminarea si asigurarea egalității de șanse).
 4. descrierea caracterului inovativ al afacerii si domeniul cu potențial de specializare inteligenta căruia se adresează

D2. În urma procesului de evaluare, planurile de afaceri vor fi publicate în ordine descrescătoare punctajului obținut (media aritmetica a punctajului celor 2 evaluatori), urmând ca soluționarea contestațiilor sa fie făcută conform metodologiei prin implicarea unui alt evaluator al juriului. Rezultatul contestațiilor va fi de asemenea publicat.

E. Participanții care au întrunit un minim de punctaj (stabilit in metodologia publicata inițial) vor intra în etapa de interviu-panel cu membrii juriului. Interviurile se va desfășura pe baza de programare si vor avea rolul de a evalua modul in care potențialul beneficiar are abilitatea de a-si prezenta ideea de afaceri, competenta de a implementa planul de afaceri si capacitatea de a face fata riscurilor pe care le va presupune afacerea in sine; juriul va acorda cate un punctaj fiecărei persoane, în baza grilei de evaluare publicate în acest sens, în metodologia de selecție. Punctajul pt proba de interviu-panel va avea un maxim de 100 de puncte, cu includerea unor criterii calitative clare, ușor măsurabile. Proba de interviu-panel va fi filmată.

F. Rezultatele finale, prin includerea rezultatelor obținute la proba de interviu-panel vor fi publicate în ordine descrescătoare (nota finală va fi media aritmetică a celor notelor din cele 2 probe). Soluționarea contestațiilor se va face conform metodologiei si publicarea rezultatelor finale.

G. Se vor selecta 60 de planuri de afaceri propuse pt finanțare și o listă de maxim 10 PA pe lista de rezervă, în următoarele etape succesive:

G1: se vor selecta din lista de proiecte eligibile, în ordine descrescătoare a punctajului, a câte 2 PA din fiecare județ, pt asigurarea criteriului de conformitate geografică;

G2. se vor selecta din lista de proiecte eligibile, în ordine descrescătoare a punctajului, a primelor 20 de afaceri (33%) care au antreprenori femei – criteriu de discriminare pozitivă pt asigurarea egalității de șanse si gen.

G3. Lista finală va fi completată de restul planurilor de afaceri eligibile, în ordinea descrescătoare punctajului până la concurența cu nr de afaceri propuse spre finanțare si cele pt lista de rezerva.

Principiile care vor sta la baza selecției planurilor de afaceri de către juriu includ:

nu vor fi finanțate doua sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare in ceea ce privește descrierea segmentului de piață, planului de management si marketing si bugetul detaliat;

planurile de afaceri propuse spre finanțare vor reflecta realitatea segmentului de piață vizat si vor fi fundamentate tehnic si economic, pornind de la informații verificabile in zona geografica de implementare a proiectului;

a. dintre planurile de afaceri selectate pt finanțare, cel puțin 10% din planurile de afaceri selectate pt finanțate prin intermediul schemei de minimis vor propune masuri ce vor promova concret dezvoltarea durabila prin dezvoltarea de produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltării durabile de către întreprinderile finanțate;

b. cel puțin 10% vor propune activități ce vor promova concret sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon si eficienta din punctul de vedere al utilizării resurselor; cel puțin 10 % vor promova concret inovarea sociala;

c. cel puțin 25% vor propune masuri ce vor promova concret utilizarea si calitatea TIC prin implementarea unor soluții TIC in procesul de producție / furnizare de bunuri, prestare de servicii si / sau execuție de lucrări; d. cel puțin 10% vor propune masuri ce vor promova concret consolidarea cercetării, a dezvoltării tehnologice si/sau a inovării, prin derularea de activități specifice.

Selectarea PA ce vor fi finanțate in cadrul proiectului va fi organizata de către Solicitant, prin asigurarea RU specializate, organizarea suportului pt secretariat al juriului, precum și coordonarea întregului proces, de la depunere și până la întocmirea procesului verbal de selectare a planurilor de afaceri.

Accesarea listei de rezerve a PA se va face, daca, din diverse motive, cei selectați nu vor putea încheia contracte de finanțare (renunțarea aplicantului, imposibilitatea înființării firmei in termenul convenit, etc.).