Distribuiţi:

A

 

A comunica

a face cunoscut, a da de ştire, a informa, a înştiinţa, a spune

Abilități profesionale

combinarea cunoştinţelor experienţei şi abilităţii tehnice pe care le posedă o persoană pentru a exercita o profesiune specială sau un anumit tip de muncă

Abroga

a anula

Absorbție

încorporare

Acciza

taxa suportata de consumatori, una din formele cele mai raspandite ale impozitelor indirecte, care se include in pretul de vanzare al unor marfuri determinate

Acont

parte dintr-o suma de bani care se plateste inainte, drept garantie pentru indeplinirea unui contract incheiat, in special cel de vanzare-cumparare

Acoperire bancara 

garantie partiala a bancnotelor bancii de emisiune prin efecte comerciale, acceptate de banca, devize, portofoliul de actiuni proprii si a celor primite in gaj, cupoane de obligatiuni ajunse la scadenta

Actionar

persoană fizică sau juridiă ce deţine una sau mai multe acţiuni.

Actiune

Hârtie de valoare emisă de o societate pe acţiuni, un titlu de proprietate ,care dă deţinătorului  dreptul asupra unei părţi din profit sub formă de dividend

Actiune corectivă

act de eliminare a cauzei unei neconformităţi detectate sau a altei situaţii nedorite

Acţiune preventivă

acţiune de eliminare a cauzei unei neconformităţi potenţiale sau a altei posibile situaţii nedorite

Acţiuni corective

acţiuni ce se pun în practică în caz de deviaţii de la limitele critice

Activ

totalitatea bunurilor mobiliare şi imobiliare în posesie; se inscriu mijloacele economice sub aspectul componentei materiale si al drepturilor de a dispune de ele

Activ circulant 

ansamblul elementelor patrimoniale care, luate individual, datorita destinatiei si naturii lor, nu au vocatia sa ramana durabil in intreprindere, cu exceptia acelora legate de particularitatile ei (ciclu lung de fabricatie)

Activ de exploatare

este format din activul circulant si imobilizari, si anume: lichiditati, instalatii de productie, ateliere ce permit exploatarea comerciala

Active fixe

sunt toate valorile economice imobilizate, in sensul ca isi pastreaza forma initiala, pe o perioada mai mare de un an

Activitate profesională

exercitarea unei părţi din întreaga activitate ce constituie o profesiune. O anumită funcţie profesională sau o muncă specifică în care o persoană este angajată.

Adaos comercial

suma cuprinsa intre pretul cu amanuntul si pretul cu ridicata, destinata acoperirii cheltuielilor de circulatie si obtinerii profitului de catre toate societatile comerciale participante la cumpararea si revanzarea marfurilor

Adjudecare

procedură prin care se stabileşte câştigătorul unei licitaţii

Adunarea generală a acționarilor(AGA)

cel mai inalt organ de deliberare al unei societati comerciale pe actiuni, prin intermediul caruia se exprima vointa actionarilor in orice probleme care intereseaza societatea in cauza

Alocare

a destina o sumă de bani pentru un scop

Ambalaje

obiecte sau materiale destinate protejarii marfurilor si altor materiale in timpul transportului, pastrarii in depozite si pentru desfacerea lor catre consumatori

Amortizare

scăderea valorii contabile a unui mijloc fix într-un interval de timp

Amortizare accelerata

presupune realizarea a 50% din valoarea de intrare asupra cheltuielilor de exploatare, in primul an de folosinta; se mai numeste si amortizare fiscala

Amortizare degresivă

presupune repartizarea neuniforma a cote-parti din valoarea de intrare a imobilizarilor, asupra cheltuielilor de exploatare, pe durata normala de utilizare; se mai numeste si amortizare fiscala.

Amortizare liniară

presupune repartizarea uniforma a cote-parti egale din valoarea de intrare a imobilizarilor, asupra cheltuielilor de exploatare, pe durata normala de utilizare; se mai numeste si amortizare contabila sau economica.

Analiza concurenţială

studierea punctelor forte şi a punctelor slabe ale unui agent economic/mărci pe o piaţă, în raport cu oferta concurenţei

Analiza posturilor

un proces de determinare şi transmitere a informaţiilor privind natura şi specificul postului, respectiv ansamblul aptitudinilor, cunoştinţelor, abilităţilor, responsabilităţilor cerute unui individ pentru a obţine performanţa unui post

Analiza riscurilor

identificarea pericolelor, evaluarea probabilităţii de apariţie a acestora, frecvenţa, severitatea sau gravitatea lor

Analiza SWOT

termen mnemotehnic, format din initialele în limba engleza a elementelor de analiza utilizate în marketing planning: atuurile(forta) companiei, punctele slabe, oportunitatile si riscurile (amenintarile). Primii doi factori sunt factori interni de influenta, iar ceilalti doi sunt factori externi.

Ancheta

cercetare cantitativă directă bazată pe folosirea chestionarului 

Angajat

o persoană care munceşte sub direcţia şi controlul altei persoane, adică printr-un contract de angajare cu un patron, în schimbul unei plăţi

Antreprenor

in sensul strict al cuvântului, proprietarul unei întreprinderi.

Anuitate

denumirea specializata a ratei fixe si este compusa din "principal" (suma care se plateste din valoarea creditului) si "dobanda" (dobanda aferenta creditului)

Argumentare

a dovedi, a demonstra, a întări prin argumente

Arhivare

păstrarea actelor sau documentelor; clasarea acestora

Asociaţie patronală

grup format de către patroni pentru a apăra şi a promova interesele lor

Audiență

grup care consumă mesajele transmise de o anumită instituţie de presă

Audit

proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit şi evaluarea lor cu obiectivitate, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit

Auditor

persoană care are competenţa de a efectua un audit

Autofinanțare

partea din capacitatea de autofinanţare rămasă unităţii economice după distribuirea dividendelor

Avantaj competitiv

stabilirea unei pozitii pe piata a firmei, care diferentiaza favorabil marcile sale de cele ale concurente

Avantaj concurențial

capacitate sau atu care confera firmei superioritate în fata concurentilor

Aviz de primire

document prin care expeditorului i se confirmă faptul că trimiterea  a fost livrată destinatarului

B

 

Balanta de verificare

procedeu al metodei contabilitatii, de verificare a exactitatii inregistrarilor si de centralizare a conturilor, bazat pe principiul dublei inregistrar

Barter

schimbul de marfuri/servicii de valori egale, efectuat pe baza unei monede etalon care sa reprezinte valoarea lor, fara sa se transfere mijloace banesti efective.

Bază de date

informaţii organizate referitoare la o organizaţie sau la alte domenii stocate, de regulă, pe calculator, pentru a permite găsirea rapidă a unor informaţii

Beneficiar

persoană sau agent economic căruia îi este destinată investiţia

Beneficiu

profit, câştig în urma desfăşurării unei activităţi

Bilanț

documentul contabil de sinteză, componentă de bază a situaţiilor financiare, prin care se prezintă elementele de activ , datoriile, capitalul propriu ale unităţii la sfârşitul exerciţiului financiar , precum şi celelalte situaţii prevăzute de lege

Bilateral

care are două părți

Bon de comanda-chitanta

formular cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare ce serveste ca document pentru contractarea serviciilor, confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat, dupa caz, incasarea sumei de la client, determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate

Brand

marca de produs

Breaslă

asocierea meseriaşilor grupaţi în scopul de a-şi reglementa meseria şi de a-şi apăra interesele.

Buget

totalitatea veniturilor si cheltuielilor unei familii, intreprinderi, stat, etc. prevazute pt. o perioada de timp determinata; prezentare detaliată a costurilor estimate , într-o anumită perioadă, pentru o anumită acţiune de relaţii publice

Buna credință

principiul general care trebuie să guverneze în conformitate cu toate obligaţiile contractuale şi, prin extindere, cu orice obligaţii care derivă din relaţiile de serviciu, fie că sunt individuale fie colective

C

 

Caiet de sarcini

documentul care cuprinde conditiile impuse de beneficiarul unei lucrari in vederea executarii acestei

Calificare de bază

primul nivel de calificare pentru un post sau o profesiune

Calitate

măsura în care un ansamblu de caracteristici intrinseci îndeplinesc cerinţele

Cambie

efect de comert prin care un creditor, numit tragator, da ordin debitorului sau numit tras sa plateasca la o scadenta stabilita o suma de bani unei persoane desemnate, beneficiarul

Campanie

efort organizat de relaţii publice cu scopul de a obţine un răspuns pozitiv din partea unuia sau mai multor publicuri într-o anumită problemă

Capacitate de autofinanţare

indicator care reflectă poteţialul financiar al unităţii economice de a  remunera capitalurile proprii şi  autofinanţa politica de investiţii

Capacitate de producţie

posibilitatea de a se produce o anumită cantitate de produse, într-un proces tehnologic

Capital

suma totala subscrisa pe baza careia se participa la castigurile/pierderile unei activitati

Capital permanent

include capitalul propriu şi datoriile pe termen mediu, lung

Capital propriu

include capitalul social, primele de capital, rezervele, rezervele din reevaluare, rezultatul exerciţiului, rezultatul reportat

Capital social

totalitatea bunurilor mobile şi imobile ale unei societăţi

Capital social

valoarea bunurilor aduse ca aport in societate, exprimata in moneda nationala

Capitaluri proprii

capitalul social al unei companii (capitalul actionarilor) la care se adauga rezervele si profitul nerepartizat

Cartea mare 

document carese completeaza numai la sfarsitul lunii si serveste pentru stabilirea rulajelor si soldurilor fiecarui cont sintetic, cumulat de la inceputul anului. Sta la baza  intocmirii bilantului.

Casa electronică de marcat

casa de înregistrare conectata la un calculator central sau la o retea telematica, care permite citirea codului de bare

Cash flow (flux de numerar)

diferenţa dintre încasările şi plăţile curente ale unităţii, pe o perioadă de timp; Raportul dintre cash-flow si cifra de afaceri este un indicator al rentabilitatii pe termen scurt a unei companii.

Categorie profesională

grupare de sarcini au funcţii cu caracteristici uniforme

Cercetare

activitate complexă de obţinere a informaţiilor, prin metode cel mai adesea confirmate ştiinţific, din diverse sectoare de interes pentru activităţile de relaţii publice

Cercetare calitativă

metodă de investigaţie care permite identificarea atitudinilor, percepţiilor, motivaţiilor consumatorilor 

Cercetare cantitativă

metodă de investigaţie care permite obţinerea de rezultate statistice

Cercetarea de marketing

investigare permanentă şi complexă a pieţei, macromediului, mixului de marketing al firmei în scopul obţinerii de informaţii necesare luării deciziilor de marketing

Cerinţa

nevoie sau aşteptare, care este declarată în general implicită sau obligatorie

Charter

avion închiriat de o persoană, un grup de persoane sau o agenţie pentru efectuarea unei calatorii in afara curselor aeriene regulate. Document care atesta ca s-au plătit bani pentru cumpărarea unui bun sau pentru prestarea unui serviciu, dar si in cazul când s-a primit ceva.

Cheltuieli

sumele sau valorile platite sau de platit pentru : consumurile d ematerii prime si materiale, pentru lucrarile executate si serviciile prestate, pentru plata personalului si a altor obligatii contractuale sau legale, pentru depriecerea activelor, valoarea contabila a activelor cedate, distruse sau disparute

Cheltuieli de livrare

costurile necesare pentru impachetare si ambalare, transport, instalare, punere in functiune, taxe si impozite.

Cheltuieli de producție

sunt considerate numai consumurile de resurse pentru exploatare, fiind excluse cheltuielile financiare si cele exceptionale

Cheltuieli excepționale

cheltuieli care nu sunt legate de activitatea normala, curenta a unitatii patrimoniale si se refera la operatii de gestiune (despagubiri, amenzi, penalitati platite, lipsuri la inventar, donatii si subventii acordate, pierderi din debitori diversi), operatii de capital ( valoarea contabila a imobilizarilor cedate) si alte cheltuieli exceptionale

Cheltuieli înregistrate în avans

cheltuielile anticipate si de cheltuielile constatate in avans

Cheltuieli nedeductibile

sume care conform legii se aduna la profit si se impoziteaza.

Chestionar

instrument folosit pentru colectarea de date primare în cercetarea de marketing. Constă dintr-un set de întrebări la care persoanele investigate urmează să răspundă

Cifra de afaceri

suma globala a vanzarilor de produse si servicii ale unei companii intr-o perioada data

Clasificarea profesională

distribuirea angajaţilor pe grupe sau categorii profesionale

Clauză

dispoziţie , articol special al unei convenţii, al unui contract

Client

organizaţie sau persoană care primeşte un produs

Client

persoana care în mod constant cumpara produsele/ serviciile unei intreprinderi pentru satisfacerea unei nevoi

Cod etic

reflectare a valorilor, servește la simbolizarea principiilor după care un grup profesional sau o organizaţie se defineşte pe sine;   mai mult decât un document administrativ, mai mult decât o lista de reguli, dupa care un membru al organizatiei sau al unui grup profesional poate identifica sau exclude comportamentul deviant

Codul muncii

legea care reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul in care se efectuează controlul din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii

Cointeresarea personalului

acţiunea de a stimula interesul angajaţilor prin recompense materiale şi morale

Comasare

a aduna laolaltă

Comercializare

activitatile desfasurate intr-un magazin de mărfuri în scopul vânzarii.

Comercializarea produselor agricole

deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri distincte, rezervate acestei activități

Comodat 

imprumut acordat gratuit, cu conditia de restituire la termen a obiectului imprumuta

Complex turistic

Suprafaţa de teren ce însumează mai multe obiective si localităţi turistice, având o relativa omogenitate din punct de vedere al elementelor de atracţie; de regula, include o localitate turistica (centru de distribuţie) care atrage fluxul de turişti, care vor vizita si celelalte obiective si localităţi incluse in complexul turistic. In mod eronat se foloseşte denumirea de "complex turistic" pentru a defini un ansamblu de clădiri format dintr-un hotel, un restaurant, alte unităţi de restauraţie, eventual baza de tratament.

Comportament  profesional

modalitatea de a acţiona în anumite împrejurări sau situatii, conduită, purtare, comportare care ţine de o profesie;   delimitează coordonatele in limitele caruia se manifesta o conduita specifica unei profesii. Astfel, exercitarea cu succes a unei profesii presupune atat un nivel aptitudinal, cat si dezvoltarea si exprimarea la locul de munca a unor trassaturi de personalitate

Comportament profesional

modalitate de a acţiona în anumite împrejurări sau situaţii din cadrul procesului de vânzare; conduită, purtare, comportare

Compromisul

acordarea de concesii reciproce şi compensatorii pentru deblocarea tratativelor şi înţelegerea avantajoasă pentru ambele părţi contractante.

Comunicare  verbala

ceea ce se exprima prin cuvinte 

Comunicare non verbala

mişcarea , mimica , gesturile , înfăţişarea celor ce comunică

Comunicare paraverbala

ton, voce , ritmicitate , inflexiuni , viteza de vorbire

Comunicat de presă

document care prezintă anumite aspecte din activitatea unei organizaţii şi care este distribuit jurnaliştilor, într-o formă care nu mai necesită rescrierea sau editarea, pentru difuzarea în mass-media

Concediere

terminarea sau sfârşitul contractului de muncă prin decizia unilaterală a patronului. Se constată o limitare progresivă a deciziei patronului

Concesia 

renunţarea unui participant la una sau mai multe poziţii declarate, pentru crearea unei înţelegeri.

Concurenţa

firme rivale, ale căror produse şi servicii fac obiectul unei comparaţii  din partea cumpărătorilor care vor alege varianta cea mai preferabilă în condiţiile date

Confidenţialitate profesională

obligaţia care-i constrânge pe reprezentanţii angajaţilor dintr-o întreprindere, atât în timpul cât şi după perioada lor de serviciu, de a trata drept confidenţial orice informaţii acordate de întreprindere cu această condiţie şi să nu folosească anumite documente în afara întreprinderii sau în orice alt scop decât cel pentru care le-au fost transmise

Conflict de interese

situaţie sau împrejurare in care interesul personal, direct  ori indirect, al angajatului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparţialitatea sa în luarea deciziilor ori îndeplinirea  la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcţiei deţinute

Consensual

care se realizează cu acordul tuturor părţilor

Consiliul de administrație

organismul suprem de conducere a societăţilor pe acţiuni, numit şi aprobat de întrunirea generală a acţionarilor

Consum tehnologic

folosirea unor bunuri pentru obţinerea de produse noi

Cont

socoteală scrisă alcătuită din două părţi: debit, credit, care exprimă valoric, în ordine cronologică şi sistematică mişcările unui anumit proces economic pe o perioadă de timp determinată

Cont bancar

aranjament de depunere si pastrare a banilor intr-o banca; contul curent sau depozitul la vedere este purtator de dobanda foarte mica sau nepurtator de dobanda si ofera clientului posibilitatea retragerii sumelor in orice moment; in conturile de depozit si de economii sumele sunt depuse la termen acestea fiind intotdeauna purtatoare de dobanda.

Contract

act juridic incheiat ca urmare a intelegerii intervenite intre 2 sau mai multe persoane fizice sau juridice

Contract colectiv de muncă

se incheie pe o perioada determinata care nu poate fi mai mica de 1 an sau pe perioada unei lucrari determinate. Conflictele ce apar ulterior sau, dupa caz, prin hotarari ale arbitrajului de stat potrivit Legii pentru solutionarea conflictelor de muncă

Contract de management

acordul de vointa dintre o persoana juridica ce desfasoara o activitate economica, in calitate de proprietar, si un manager caruia ii este incredintata organizarea, gestionarea si conducerea activitatii proprietarului in baza unor obiective si criterii de performanta cuantificabile, in schimbul unei plati si incheiat conform normelor legale in vigoare

Contractul de subvenție

actul juridic semnat între administratorul schemei de antreprenoriat și beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile și obligațiile corelative ale părților în vederea implementării măsurilor finanțate prin prezenta schemă de ajutor de minimis

Controlul calităţii

parte a managementului calităţii concentrată pe îndeplinirea cerinţelor referitoare la calitate

Creanță

dreptul de a obtine executarea unei prestatii in natura sau de a obtine contravaloarea acesteia

Creativitatea

legea care reglementează totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă, modul in care se efectuează controlul din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii

Credit

sumă de bani sau alte valori acordată de o instituţie bancară sau persoană juridică care se restituie la un termen scadent fixat anterior

Credit bancar

imprumut de fonduri acordat de catre o institutie bancara

Credit comercial

este imprumutul dat in bani persoanelor fizice si reprezinta o plata in rate a pretului acordata de catre Asigurat (furnizor de marfuri, vanzator), ca o facilitate, clientilor, in baza contractului de vanzare-cumparare incheiat intre ei.

Culegerea informaţiilor 

se poate face prin interviu personal, prin telefon, prin poştă, prin Internet 

D

 

Datorie netă

 valoarea totala a creditelor, inclusiv dobanzile aferente, din care se scad, dupa caz, urmatoarele: sumele (avansurile) achitate de clienti; garantiile lichide: depozite constituite la banci, scrisori de garantie bancara etc.; alte lichiditati puse la dispozitia creditorului pentru garantarea rambursarii creditului

Datorii

sume de bani sau orice alte bunuri datorate cuiva

Dauna

prejudicial material ori financiar aparut in urma producerii riscului asigurat

Debit

sumă de bani sau alte valori datorată unei instituţii bancare sau unei persoane juridice

Debitor

solicitant credit/imprumut

Decoperire de cont

facilitate de creditare acordata de catre o banca clientului sau si care consta in posibilitatea retragerii din cont a unei sume mai mari decat cea existenta. Se mai numeste overdraft

Defect

neîndeplinirea unei cerinţe referitoare la o utilizare intenţionată sau specificată

Dialog

convorbire între două persoane

Dialog comercial

un comportament complex, organizat pe anumite etape pe care vânzătorul il are în discutia sa cu cumparatorul

Disciplina muncii

starea de ordine existentă în desfăşurarea procesului de muncă, rezultând din respectarea întocmai a normelor juridice care reglementează acest proces şi din indeplinirea de către toţi participanţii a obligaţiilor asumate, potrivit legii, contractelor colective de muncă  şi contractelor individuale de muncă.

Disponibilități

totalitatea activelor din bilant de care compania poate sa dispuna imediat sau pe termen scurt: lichiditati sau titluri de creanta care pot fi convertite rapid in lichiditati.

Dividend

cotă parte din profitul net al unei societăţi pe acţiuni, repartizată acţionarilor la sfârşitul unui an financiar

Dobandă

pretul serviciului facut de creditor debitorului si platit de acesta din urma pentru a dobandi dreptul de a folosi o suma de bani in cursul unei perioade determinate. Dobanda este o cheltuiala pentru banca in cazul depozitelor deschise clientilor si un venit in cazul imprumuturilor acordate

Dobanda compusă

comporta aplicarea ratei dobanzii nu numai la suma initiala ci si la suma capitalizata (adaugata la suma initiala) a dobanzilor.

Dobanda simplă

dobanda calculata la suma si neadaugata la aceasta

Document

informaţia împreună cu mediul sau suport

Dorinţe

forma pe care o iau nevoile umane, cand sunt sustinute prin putere de cumparare  devin cereri

E

 

Edicta

a proclama, a emite

Eficacitate

masură în care activităţile planificate sunt realizate şi sunt obţinute rezultatele planificate

Eficienţă

relaţie între rezulatul obişnuit şi resursele utilizate; calitatea unei munci desfăşurate cu obţinerea unui efect pozitiv

Elabora

a realiza, a da o formă definitivă unei idei, a alcătui, a întocmi, a redacta

Eligibil

sunt criterii si conditii ce trebuiesc indeplinite (sau nu) de persoana care solicita un imprumut/credit

Emiţătorul

partea care trimite un mesaj unei alte părţi.

Etica

una din principalele ramuri ale filosofiei; poate fi numită ştiinţa realităţii morale; încearcă elucidarea problemelor morale printr-un demers cognitiv;   filosofie asupra moralei, a binelui şi a răului, a datoriei;   sistemul sau codul moral al unei anumite persoane, religii, grup sau profesie. Moralitatea este legată  de rezolvarea sau capacitatea de a realiza distincţia dintre bine şi rău în comportament

Evaluare

stabilirea valorii unui activ mobil sau imobil

Evaluarea posturilor

reprezintă o determinare sistematică a valorii, respectiv a rolului sau a importanţei fiecărui post în raport cu celelalte posturi din organizaţie

Evicţiune

deposedare de un bun

Exercițiu financiar

perioada de timp pentru care sunt evidentiate rezultate financiare intr-o companie sau organism public; de regula exercitiul financiar acopera o perioada de 12 luni care in general se suprapune cu anul calendaristic

Exigibil

parte din pasivul unei companii care reprezinta datoriile (pe teren scurt, mediu si lung), adica sumele a caror rambursare o vor cere creditorii

Exonera

a se elibera, a achita o obligaţie

Expune

a prezenta, a reda prin cuvinte, a face cunoscut, a relata, a explica

Extrateritorialitate

regim special aplicat in relaţii reciproce dintre state

F

 

Factoring

forma de finantare pe termen scurt obtinuta prin vanzarea creantelor catre un factor. Factoringul este un contract incheiat intre o parte denumita "aderent", furnizoare de marfuri sau prestatoare de servicii si o societate bancara sau o institutie financiara specializata, denumita "factor", prin care factorul asigura finantarea, urmarirea creantelor si protectia impotriva riscurilor de neplata, iar aderentul cedeaza factorului, cu titlu de vanzare sau de gaj, creantele nascute din vanzarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru terti.

Faliment

situatie juridica de incetare de plati a unei companii declarata prin hotarare judecatoreasca; administrarea companiei dupa declararea falimentului este atribuita unui judecator sindic

Fidelizarea clienţilor

masurile pe care o intreprindere le ia cu scopul de a influenta intentiile de comportament actuale şi viitoare ale clienţilor fata de o companie sau de activitatile sale în sens pozitiv.

Finantare

furnizarea fondurilor necesare desfăşurării activităţilor propuse

Finanţare nerambursabilă

suma acordată cu titlu nerambursabil în scopul desfăşurării anumitor activităţi din cadrul unui proiect acceptat de finanţator

Fișa postului

document ce cuprinde în detaliu activităţile pe care urmează să le îndeplinească ocupantul postului, a legăturilor din interiorul compartimentului şi a relaţiilor cu alte compartimente

Flux se numerar

diferenţa dintre încasările şi plăţile curente ale unităţii, pe o perioadă de timp.

Fond de rulment

volumul activelor circulante (disponibilităţi băneşti, stocuri, creanţe) ale unităţii economice din care s-au scăzut pasivele curente ale acesteia (obligaţiile pe termen scurt – furnizori, impozite, salarii etc.

Funcție

ansamblul atribuţiilor şi responsabilităților stabilite de autoritatea sau  instituţia publică, în temeiul legii, în fişa postului

Fundamentare

a pune bazele unui proiect sau unei investiţii

Furnizor

organizaţie sau persoană care vinde un produs

Fuziune

contopire

G

 

Gaj

obiect mobiliar care apartine unui debitor si care este depus de acesta in mainile creditorului sau pentru a garanta plata datoriei.

Garanție

bun imobiliar sau mobiliar care este ipotecat sau gajat in favoarea unui creditor ca asigurare a indeplinirii obligatiilor de plata de catre debitor; poate fi si un angajament de plata al unei persoane ca va plati datoriile unei alteia incapabile sa le onoreze

Gestionare

păstrare sau administrare a bunurilor unei societăţi

Girant

persoana care se angajeaza sa plateasca datoriile scadente ale unui tert, in cazul in care acesta din urma este incapabil sa le achite

H

 

HACCP („Hazard Analysis. Critical Control Points”

Analiza Riscurilor. Puncte Critice de Control): metodă sistematică de identificare, evaluare şi control a riscurilor asociate produselor alimentare.

I

 

Infadres

serviciul care asigură distribuirea de imprimate, pliante publicitare, cataloage la adresele stabilite de clienţi.

Informaţie cu privire la date personale

orice informaţie privind o persoana  identificată sau identificabilă.

Informaţie de interes public

orice informaţie care priveste activitatile sau care rezultă din activitățile unei autorităţi publice ori instituţii publice, indiferent de suportul ei

Insolvabilitatea

situatia in care asiguratul nu achita debitul in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea de catre acesta a documentelor justificative de la turist sau daca intrerupe unilateral acordarea serviciilor

Inspecţie

evaluare a conformităţii prin observare şi judecare însoţite după caz, de măsurări , încercare sau comparare cu un calibru

Interes personal

orice avantaj material sau de altă natură, urmărit ori obţinut, în  mod direct sau indirect, pentru sine ori pentru alţii, de către personalul contractual prin  folosirea reputaţiei, influenţei, facilităţilor, relaţiilor, informaţiilor la care are acces, ca  urmare a exercitării atributiilor funcţiei:

Interes public

acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituţiile  şi autorităţile publice a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale cetăţenilor,  recunoscute de Constituţe, legislaţia internă şi tratatele internaţonale la care România  este parte, precum şi îndeplinirea atribuţilor de serviciu, cu respectarea principiilor eficienţei, eficacităţii ţi economicităţii cheltuirii resurselor

Investiţie

cheltuială bănească în scopul de a obţine profit, cheltuieli băneşti pentru realizarea unui obiect de construcţi

Ipotecă

cedare a dreptului de proprietate asupra unui bun imobil; garantie in contractele de credit

Î

 

Îmbunătăţirea continuă

activitate repetată pentru a creşte abilitatea de a îndeplini cerinţe

Încasare

a primi o sumă de bani, a obţine valoarea în bani a unei poliţe, a unui bilet de bancă, etc

Înregistrare

documente prin care sse declară rezultatul obţinut sau furnizează dovezi ale activităţii realizate

Întreprindere

formă de organizare a unei activităţi economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă; în sensul prezentei metodologii, prin întreprindere se înțelege societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Întreprinderea unică

include toate întreprinderile între care există cel puțin una dintre relațiile următoare: - o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi; - o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; - o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; - o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează singură, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective

J

 

Joint venture

acord contractual prin care mai multe persoane convin sa realizeze o activitate economica supusa unui control conjugat (concomitent)

Juristictia muncii

domeniu în care un judecător sau o instanţă judecătorească îşi exercită puterea

L

 

Leasing

operaţiunea prin care locatorul/finantaţorul transmite utilizatorului, pentru o perioadă determinată, dreptul de folosinţă asupra unui bun al cărui proprietar este (locatorul); dreptul de folosinţă asupra bunului se transmite la solicitarea utilizatorului, contra unei plăţi periodice, denumită rată de leasing. La sfârşitul perioadei de leasing, locatorul/finanţatorul se obligă să respecte dreptul de opţiune al utilizatorului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de leasing ori de a înceta raporturile contractuale

Leasing financiar 

locatorul ajuta finantarea locatarului in vederea achizitionarii echipamentului

Leasing operațional

locatorul se ocupa si de intretinere si service si de plata asigurarii si a impozitelor

Lichiditate

capacitatea de a onora rapid angajamentele financiare; este exprimata prin indicatorul de lichiditate, calculat ca raport intre activele lichide si pasive

Licitatie

vânzare publică de bunuri

Limbaj

sistem de comunicare alcătuit din sunete articulate, specific oamenilor prin care aceştia îşi exprimă gândurile, sentimentele, dorinţele

Lobby

 încercarea de influenţare a deciziilor prin prezentare în faţa unor reprezentanţi ai Guvernului sau Parlamentului a punctului de vedere al unei organizaţii asupra unei probleme

M

 

Magazin

intreprindere comercială în care mărfurile se păstrează, se expun şi se vând direct consumatorilor,

Manoperă

munca manuală pentru efectuarea unei lucrări

Manualul Calităţii

document care descrie sistemul de management al calităţii al unei organizaţii

Marfa

intreprindere comercială în care mărfurile se păstrează, se expun şi se vând direct consumatorilor

Marja

diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca

Marja bruta de autofinantare

cash-flow; marja bruta de autofinantare actualizata sau venitul net actualizat reprezinta diferenta intre suma incasarilor actualizate si platile actualizate aferente realizarii unei eventuale investitii

Marja neta de autofinantare

cash-flow net sau profitul net (dupa scaderea impozitelor) la care se adauga provizioanele neexigibile

Media

ansamblu de suporturi de comunicaţie,  purtătoare ale mesajelor publicitare , având aceeaşi natură.

Merchandising

tehnici de comercializare ce se referă la modalităţile optime de amplasare a mărfurilor astfel încât să atragă atenţia, să ducă la achiziţionarea în cantităţi cât mai mari, să pună produsul „în pericol de a fi cumpărat

Mijloc

cale, metodă, procedeu, ceea ce foloseşte ca unealtă pentru realizarea unui scop

Monolog

Receptorul nu este implicat în comunicare.

Motel

Unitate hoteliera de capacitate mica sau mijlocie, situata de regula, in afara localităţilor si in imediata apropiere a arterelor intens circulate si a dotărilor adiacente (staţii de benzină, staţii service etc.)., destinata sa satisfacă atât nevoile de cazare si de masa ale turiştilor automobilişti, in cadrul unui sejur foarte scurt, cat si sa asigure parcarea in siguranţa a autovehiculelor.

Motiv de cumparare

cauza sau scopul actiunii de cumparare

Motivarea personalului

constă în corelarea necesităţilor, aspiraţiilor şi intereselor personalului din cadrul firmei cu realizarea obiectivelor şi exercitarea sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor atribuite

N

 

Neconformitate

neîndeplinirea unei cerinţe

Negocia

a discuta încheierea unei înţelegeri, contract

Neopozibilitate

care nu se opune

Nevoie

ceea ce se cere, o trebuinţă, o necesitate, o cerinţă a cumparatorului

Normativ

regulă obligatorie fixată prin lege, tabele cu valori ce trebuie respectate la efectuarea operaţiilor tehnice

Norme de loialitate

se formeaza in special in acel organizatii care pretind un grad mare de conformare si de loialitate de la membrii lor

Norme privind tinuta

se referă la un anumit tip de vestimentaţie cu care angajaţii trebuie sa se îmbrace în unele organizaţii. Cu toate acestea, normele privind ţinuta pot deveni active chiar şi în acele organizatii in care ele nu au fost proclamate ca reguli de ordine interioara, insa angajatii devin preocupati foarte mult de ceea ce imbraca la serviciu

Numerar

mijloace de plata formate din monede si bancnote

O

 

Obiectii client

observaţie prin care clientul îşi manifestă dezacordul faţă de un anumit produs sau serviciu oferit.

Obiectiv al calităţii

ceea ce se urmăreşte sau este avut în vedere referitor la calitate

Obiective

caracterizările calitative şi/ sau cantitative ale scopurilor

Obligațiune

titlu care reprezinta un imprumut contractat de o persoana juridica (stat, autoritate locala, companie), pentru o suma si o durata determinate, cu persoana care l-a subscris si care ii asigura acesteia din urma o dobanda fixa platibila la intervale regulate pe perioada imprumutului.

Oferirea de cadouri

se pot oferi gratuit calendare, agende, pixuri, desigur personalizate, reprezentând marca firmei care efectuează promoţia; se oferă de asemenea, mostre ale unor produse ale firmei, la cumpărarea altora

Oferta de mărfuri

sortimentul de mărfuri existent intr-un magazin la un moment dat.

Oneros

costisitor

Opinie publică

ansamblu de atitudini exprimate de un număr important de oameni în legătură cu o problemă, persoană, situaţie, idee de interes general

Option

dreptul de a cumpara sau vinde marfuri, valori mobiliare, valute, la un pret fix , in decursul unei anumite perioade

Organigramă

reprezentarea grafică a structurii organizatorice

P

 

Patrimonial

bunurile, veniturile care aparţin unei perosane

Patrimoniu

totalul drepturilor şi obligaţiilor cu conţinut economic ale unei persoane fizice sau juridice

Persoană inactivă

persoana cu vârsta cuprinsă între 18 și 64 de ani care nu se încadreaza nici în populatia ocupată și nici în cea aflată în somaj (de ex. studenți, persoane casnice). Pensionarii pot face parte din grupul țintă al prezentului apel în măsura în care pot fi încadrați într-una din categoriile de grup țintă eligibile pentru acest apel.

Persoane  care au un loc de muncă și înființează o afacere în scopul creării de noi locuri de muncă

include și persoanele care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale).

Planificarea calităţii

parte a managementului calităţii concentrată pe stabilirea obiectivelor calităţii şi care specifică procesele operaţionale şi resursele aferente necesare pentru a îndeplini obiectivele calităţii

Plată

achitarea unei sume de bani datorate; sumă de bani dată cuiva pentru munca depusă, drept contravaloare a unui obiect cumpărat, a folosinţei unui lucru etc

Plătitor

persoană care efectuează o plată, care plăteşte, platnic

Politica referitoare la calitate

intenţii şi orientări generale ale unei organizaţii referitoare la calitate, aşa cum sunt exprimate oficial de managementul de la cel mai înalt nivel

Postmesager

serviciul care oferă posibilitatea distribuirii de imprimate, pliante, cărţi, publicaţii periodice, cataloage sau alte materiale publicitare şi de reclamă la orice adresă din ţară.

Postrăspuns

serviciul care asigură primirea de răspunsuri la corespondenţa expediată cu încasarea taxelor la destinaţie. În trimiterile pe care beneficiarii serviciului Postrăspuns le adresează diferiţilor destinatari, taxate corespunzător şi care au în conţinut oferte de servicii, reclamă, sondaje de opinie, prospecte, se introduce un plic sau o carte poştală de răspuns pentru care se vor plăti taxele la ridicarea trimiterilor

Prefinanțare

alocare de resurse, cu titlu provizoriu, pentru finantarea unei operatiuni economice, in asteptarea mijloacelor de finantare permanente

Prelucrarea produselor agricole

orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzar

Premiile de fidelitate

oferirea unor reduceri substanţiale de preţ la anumite produse, în momentul în care consumatorul devine client fidel al magazinului nostru

Presa

totalitatea publicaţiilor cotidiene şi periodice( ziare, reviste) folosite ca mijloace de informare, de educare a publicului

Preț

sumă de bani pe care trebuie să o plătească clientul pentru achiziţionarea unui produs

Procedură

mod specificat de desfăşurare a unei activităţi sau a unui produs

Proces

ansamblu de activităţi corelate sau în interacţiune, care transformă intrări în ieşiri

Procesul tehnologic auxiliar

succesiunea operaţiilor auxiliare (ambalaje, agenţi termici etc.) precizate în procesul tehnologic

Procesul tehnologic propriu-zis

succesiunea operaţiilor prin care materiile prime şi secundare sunt prelucrate, rezultând produsul finit

Productivitate

productivitatea la nivel naţional este măsurată de obicei ca o proporţie între PIB şi populaţia angajată, iar la nivelul companiei sau al firmei ca raport între rezultatul muncii şi numărul de angajaţi sau numărul de ore-om folosite

Produs

rezultat al unui proces/ bun material rezultat dintr-un proces de muncă

Produse agricole

produsele enumerate în Anexa I la Tratat, cu excepția produselor obținute din pescuit și acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului

Produse complementare

produse comercializate separat, dar care se afla în relatie de asociere

Profesiune

ocupaţia, îndeletnicirea sau meseria exercitată în mod liber şi independent, fără să fie subordonată ordinelor sau instrucţiunilor altei persoane

Promovarea personalului

procesul de ascensiune a personalului pe posturi de lucru situate la niveluri ierarhice superioare, ceea ce presupune din partea titularului o calificare, o competenţă şi o răspundere sporită precum şi satisfacţii materiale şi morale mai mari

Promulga

a publica la Monitorul Oficial o lege , un decret, cu intrarea în vigoare din acel moment

Provizion

suma afectata de o companie pentru acoperirea unei obligatii sau a unei pierderi virtuale, viitoare sau eventuale

Public ţintă

grupul principal pe care îl vizează un anumit mesaj de relaţii publice

Publicitate la locul vânzării

foloseşte promovarea prin marcă, ambalaj, etichetare, expoziţii interioare, demonstraţii practice

Publicuri implicate (stakeholders)

tipuri de public care participă la viaţa unei organizaţii sau sunt afectate direct de activitatea acesteia

R

 

Randament

raportul dintre venitul anual pe care il aduce un plasament si valoarea imediata a acestui plasament

Receptorul

partea care primeşte mesajul trimis de o altă parte

Reclamă

ansamblul acţiunilor de a crea şi trimite mesaje persuasive prin cumpărarea spaţiului şi timpului în diferite mass-media

Reduceri de preţ

are cel mai puternic efect promoţional; poate să atragă noi consumatori, poate duce la intensificarea consumului sau a cumpărărilor în perioada de reducere, poate determina scăderea sau chiar lichidarea stocurilor de mărfuri lent sau greu vandabile, poate contracara acţiunile concurenţilor.

Relații de autoritate de stat major

apar atunci când unor persoane sau grupuri  li se încredinţează de către managerul întreprinderii sarcina soluţionării unor probleme care afectează obiectivele unuia sau mai multor compartimente

Relații de autoritate funcționale

se stabilesc între două compartimente între care există autoritate funcţională, asigurând coordonarea unitară a activităţii de ansamblu

Relații de autoritate ierarhice

se stabilesc între două compartimente şi sunt concretizate în dispoziţii , hotărâri, decizii din partea conducătorilor compartimentelor subordonate

Relații de control

apar între compartimentele specializate care au ca atribuţii efectuarea controlului (financiar, tehnic de calitate, etc.)

Relații de cooperare

nu sunt reglementate în mod formal, au un caracter facultativ şi se manifestă între posturile situate pe acelaşi nivel ierarhic, care aparţin unor compartimente diferite

Relații de reprezentare

se stabilesc între compartimente şi persoane de pe  niveluri ierarhice diferite şi reprezentanţii altor întreprinderi sau organizaţii

Relaţii interpersonale

tip de relaţii sociale caracterizate prin faptul că sînt stabilite între persoane (nu grupuri, instituţii, colectivităţi) şi sînt regizate într-o măsură semnificativă de logica necesităţilor umane individuale. Multe necesităţi individuale sînt satisfăcute în relaţiile dintre persoane: suport psihologic, dragoste, stimă, reducere a incertitudinii şi anxietăţii, afiliere, securitate, statut, prestigiu

Relații organizatorice

ansamblul legăturilor care se stabilesc între componentele structurii organizatorice

Relaţii publice

funcţie a managementului care permite definirea şi menţinerea identităţii unei organizaţii prin ameliorarea comunicării interne şi externe

Rentabilitate

capacitate a unui capital plasat sau investit de a produce un venit, exprimat in termeni financiari

Restaurant

unitate de alimentaţie, autonoma sau integrata intr-un hotel, care îmbina activitatea de producţie cu cea de servire, oferind clienţilor o gama diversificata de preparate culinare, produse de cofetărie-patiserie, băuturi.

Restaurant clasic

unitate cu profil gastronomic in care se serveşte un larg sortiment de preparate culinare, produse de cofetărie-patiserie, îngheţata, fructe, băuturi etc. Pentru crearea de animaţie poate dispune de formaţie muzical-artistica.

Restaurant cu autoservire

unitate de alimentaţie rapidă in care consumatorii îşi aleg si se servesc singuri cu preparate culinare si cu băuturi alcoolice si nealcoolice, la sticla, cu plata după alegerea produselor. Poate prezenta următoarele sisteme de distribuţie: linear (cu linie de autoservire), free-flow (cu bufete, consumatorii alcătuindu-si meniul in circulaţie nedirijata) si rotativ (cu carusel de autoservire).

Restaurant cu specific

unitate de alimentaţie care, prin dotare, profil, uniforma lucrătorilor, momentele recreative si structura sortimentelor, pune in valoare obiceiuri gastronomice locale, specifice diverselor zone, sau naţionale. Prin urmare, poate fi restaurant cu specific local, care pune in valoare bucătăria specifica unor zone din tara sau tipuri tradiţionale de unităţi-crama, coliba, sura etc. sau restaurant cu specific naţional (chinezesc, arab, mexican etc.).

Restaurant familial-pensiune

unitate de alimentaţie care oferă, in mai multe variante, meniuri complete la preţ accesibil. Preparatelor solicitate in afara meniurilor li se aplica preturile din lista meniu. Sortimentul de băuturi este limitat la răcoritoare si ape minerale. Poate funcţiona si pe baza de abonament. De regula, se organizează si in pensiuni turistice si ferme agroturistice.

Restaurant specializat

unitate profilata pe servirea unui sortiment specific de preparate culinare si de băuturi, care se afla permanent in lista-meniu, in condiţiile unor amenajări si dotări clasice sau adecvate structurii sortimentale care formează obiectul specializării. Poate fi: restaurant pescăresc, vânătoresc, rotiserie, restaurant-zahana, dietetic, lacto-vegetarian, familial sau pensiune

Restaurant Zahana

unitate de alimentaţie in care se servesc, la comandă, in tot timpul zilei, in special, produse si subproduse din carne, mici, cârnaţi etc., pregătite la grătar si alese de consumatori din vitrinele de expunere sau de pe platourile prezentate de chelneri la masa.

Retorică

arta de a vorbi frumos, arta de a convinge un auditoriu de justeţea ideilor expuse printr-o argumentaţie bogată, riguroasă

Retroactivare

care se aplică şi pentru fapte din trecut

Risc (hazard)

reprezintă un „rău” potenţial, un element de natură biologică, chimică sau fizică, ce poate afecta   sănătatea sau viaţa consumatorului

Risc asigurat

posibilitatea survenirii unui eveniment mentionat in conditiile de asigurare; probabilitatea de manifestare a fenomenelor naturale, cu caracter aleatoriu (intimplator), care provoaca pagube

Risc financiar

prejudiciul pecuniar la care este expus Asiguratul prin nerambursarea la scadenta a redeventelor si a valorii reziduale datorate de Utilizator, ca urmare a deteriorarii situatiei financiare a acestuia.

Rotiserie-Grill/Steak-House

restaurant cu capacitate redusa, care oferă, mai ales, preparate pregătite la rotisor, la vederea clienţilor. Serviciul se face prin chelneri

S

 

Sat de vacanță

ansamblu de clădiri, de regula vile si bungalouri destinate cazării, amplasate intr-un perimetru bine delimitat, împrejmuit , si grupate in jurul unor spatii de folosinţă comuna pentru masa, agrement, sport, cultura etc. Amplasamentul asigura un microclimat favorabil, in contact direct cu natura, ferit de surse de poluare si fără ca, la rândul sau, sa aducă prejudicii mediului. Pentru un sejur, preţul forfetar cuprinde atât pensiunea, cat si distracţiile oferite.

Satisfacţie a clientului

percepţie a clientului despre măsura în care cerinţele clientului au fost îndeplinite

Schema tehnologică

reprezentarea grafică a operaţiilor procesului tehnologic, a materiilor prime şi auxiliare, a produselor finite sau intermediare, într-o schemă

Scrisoare de garantie bancara

forma a garantiei de participare la achizitii publice sau alte contracte comerciale, emisa in favoarea autoritatii contractante, in conformitate cu prevederile legale in vigoare

Secret profesional

obligaţia angajaţilor de a nu divulga nici o informaţie privind afacerile patronului lor pe care ei o pot obţine ca rezultat al contractului lor de angajare

Selecția personalului

ansamblul proceselor prin care se aleg angajaţii ce întrunesc calităţile, cunoştinţele, deprinderile şi aptitudinile necesare realizării obiectivelor, sarcinilor, competenţelor şi responsabilităţilor specifice anumitor posturi

Sinalogmatic

care impune obligaţii reciproce

Sistem

ansamblu de elemente corelate sau în interacţiune

Sistem de management

sistem prin care se stabilesc politica şi obiectivele şi prin care se realizează acele obiective

Sistem de management al calităţii

sistem de management prin care se orienteză şi se controlează o organizaţie in ceea ce priveşte calitatea

Snak-Bar

unitate de alimentaţie rapida caracterizata prin existenta unei tejghele-bar, la care sunt serviţi clienţii instalaţi pe scaune înalte tip "cal".Preparatele culinare sunt pregătite total sau parţial in fata clienţilor. Sortimentul de băuturi este restrâns; uneori clienţii se pot instala si la mese; in acest caz serviciul efectuându-se prin chelneri.

Societate cu Răspundere Limitată

legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social; asociatii sunt obligati numai la plata partilor sociale. In acest caz, capitalul societatii este divizat in parti sociale care, potrivit contractului de societate si prevederilor stipulate in statut, nu se negociaza la bursele de valori. Membrii acestui tip de societate sunt responsabili de pasivul social numai in limita sumelor depuse drept parti sociale, precum si de patrimoniul societatii

Societati in Nume Colectiv (S.N.C.)

legea defineste acest tip de societate ca fiind societatea comerciala ale carei obligatii sociale sunt garantate cu patrimoniul social al societatii si cu raspundere nelimitata si solidara a tuturor asociatilor. Trasaturile acestui tip de societate sunt: numarul minim de membri asociati este 2 - pentru a se putea incheia contractul de societate; capitalul social poate fi oricat de mic si este format din aportul asociatilor (in bani si/sau natura), fiind divizat in parti sociale care, in principiu, nu sunt transmisibile (cu exceptia cazurilor in care, prin contractul de asociere, s-a convenit ca pot fi cesionate); raspunderea asociatilor, pentru obligatiile sociale, este solidara si nelimitata; toti asociatii au calitate de comercianti, se considera, in practica, ca asociatii si-au acordat reciproc mandat de a administra, unul pentru celalalt, societatea; fiecare din asociati poate fi declarat falit, ca urmare a greselilor dintre ei, ca o consecinta a clauzei solidaritatii dintre asociati; asocierea lor le confera posibilitatea de a face comert sub nume colectiv. Denumirea unei astfel de societati trebuie sa cuprinda cel putin numele unuia dintre asociati si mentiunea S.N.C., contul bancar deschizandu-se pe numele firmei. In lista cu specimene de semnaturi sunt desemnate persoanele cu drept de a opera in cont

Sold

suma care trebuie inscrisa intr-una din rubricile unui cont pentru a egaliza debitul cu creditul acestui cont; soldul creditor arata ca in cont s-au primit mai multi bani decat sunt datorati; soldul debitor arata ca sunt datorati mai multi bani decat au fost primiti; soldul initial si soldul final reprezinta soldul existent in cont la inceputul, respectiv la sfarsitul perioadei

Solvabilitate

capacitatea unei persoane sau companii de a-si plati datoriile la scadenta acestora

Stadiu

Faza, etapă

Stakeholders

tipuri de public care participă la viaţa unei organizaţii sau sunt afectate direct de activitatea acesteia

Stipula

a introduce o dispoziţie specială într-un act scris

Stocuri

cantitate de bunuri (materii prime, materiale, etc.) existente la un moment dat, ca rezervă în depozitul unui magazin, al unei întreprinderi, într-o piaţă în vederea asigurării producţiei sau desfacerii

Strategie

concepţia şi planul general referitoare la atingerea unui obiectiv global în relaţiile publice

Structură organizatorică

ansamblul persoanelor, subdiviziunilor organizatorice şi relaţiile care se stabilesc între acestea în vederea realizării obiectivelor întreprinderii

Succesiv

care se succedă neîntrerupt

Ș

 

Șomer

persoana care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: - este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minim 16 ani și până la îndeplinirea condițiilor de pensionare; - starea de sănătate şi capacităţile fizice şi psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci; - nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează, din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare; - este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare, dacă s-ar găsi un loc de muncă.

T

 

Tarif

preţ stabilit pentru anumite prestări de servicii, mijloc de evaluare a muncii desfăşurate in domeniul serviciilor. Contravaloarea in bani a unui serviciu (cazare etc.)

Teritorialitate

condiţia de a face parte din teritoriul unui stat

Trend

tendinta fundamentala; evolutia de lunga durata a unui fenomen economic, independent de fluctuatiile ocazionale care il influenteaza pe o perioada scurta de timp

Trezorerie

departament financiar al unei companii, care se ocupa cu primirea, administrarea si plasamentul fondurilor

U

 

Unitate economică

formaţie, grupare economică care acţionează pe piaţa muncii

Uzura

deprecierea calitatilor unui bun, stabilita functie de vechime, intrebuintare si starea de intretinere a acestuia

V

 

Validare

confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, că au fost îndeplinite cerinţele pentru o anumită utilizare sau o aplicaţie intenţionată

Valori

expresia unor preferinţe şi credinţe colective, dar şi a unor orientări fundamentale şi principii generale;   un set de credinţe şi norme care ne ghidează modul de a acţiona;  sunt ceea ce definesc organizaţia şi determină comportamentul organizaţional

Vânzările grupate

oferă consumatorilor posibilitatea de a cumpăra un pachet cu mai multe produse înrudite, la un preţ mai mic decât suma preţurilor produselor conţinute.

Viciu

defecţiune

Vigoare

valabil într-un anumit timp

Virament

mijloc de plata; operatiune bancara care consta in transferul unei sume dintr-un cont in altul: la ordinul unui client, bancherul debiteaza contul acestuia pentru a credita un alt cont

Voliţional

determinat de voinţă